Video- Alicia Monteiro, la niareel de l’international Diafra Sakho toute sublime..”