Video- “Hakk seuy:: Dokh farata neub sa yaram ak…”